Privacybeleid

Lees verder

Wifi Experts B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies op uw computer, mobiele telefoon, tablet of smart watch. Met het voortzetten van het bezoek van deze webstie accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden:
De huidige op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook "De website"): wifiexperts.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Wifi Experts B.V. gevestigd te Dobbeweg 7, 2254AG, Voorschoten. KvK-nummer: 27306093

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbieding.

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling en gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechtes een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbraak, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van de rechtsvervolging.

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationele wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegangelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen andere virusaanvallen op het internet, U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
- vanwege het gebruik van de website of diensten toegangelijk via internet
- vanwege het schenden van de voorwaarden van het privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Wifi Experts B.V. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk en/of rechtspersoon; als identificeerbaar wordt beschouwd als een natuurlijk en/of rechtspersoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam en locatiegegevens.
Persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakkelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wifiexperts.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens
In het geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet met onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aaneven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbieden krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@wifiexperts.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persooonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen.
Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie cookies voor het bijhouden van sessieinformatie.
- Geanomisserde Analytische cookies: OP deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter aftstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
- Voor meeer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden produten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens waneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zicht richten tot het contactformulier.


Dit privacybeleid is van toepassing sinds 15-2-2023 tot nader order.